സുവിശേഷം കച്ചവട ചരക്കോ...?
വിശ്വാസി എന്തിന്  വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കണം.
ഗിൽഗാൽ എ ജി ചർച്ച്  പോത്തുകൽ (Gilgal AG Church)
ക്രൈസ്തവമിഷണറിമാര്‍
ഒരുകൂട്ടം ജനസമൂഹത്തെ കാണ്മാനില്ല..
പുതിയ നിയമ സഭയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം.
ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോടുള്ള  അന്ത്യകാല സന്ദേശം...
നല്ലത് ഏറ്റവും - നല്ലത്
എന്തുകൊണ്ടാണ് ആണ് ദൈവം നമ്മുടെ ചില പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം തരാത്തത്...?
വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾക്ക് അനിവാര്യമായ കൃപാവരങ്ങൾ
 കൊരിന്ത്യർ ഒന്നാം ലേഖനം
Born again people (Rebirth)
വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ