ഗിൽഗാൽ എ ജി ചർച്ച് പോത്തുകൽ (Gilgal AG Church)

വിവിധ ആഴ്ചകളിൽ നടന്ന സഭായോഗത്തിലെ മെസ്സേജുകൾ

23/08/2020
Pr.Alex Mathew

30/08/2020
Pr.Alex Mathew


06/09/2020
Pr.Alex Mathew13/09/2020
Pr.Varghese George 

Advertising:

20/09/2020

Pr.Alex Mathew 
 27/09/2020
Pr.Alex Mathew


 
04/10/2020
Pr.Alex Mathew


Not Live on 04/10/2020  
11/10/2020
Pr.Binu

Advertising:
 
18/10/2020
Pr.Alex Mathew

25/10/2020
Pr.Alex Mathew

വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളുടെ വിളി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കോ.....നിത്യജീവനിലേക്കോ...???