ക്രിസ്തീയ ഗാനം (instrument YouTube Channel)
1. വാഴ്ത്തുന്നു ഞാൻ അത്യുന്നതനെ വാനവും ഭൂമിയും....

2. യേശുവിൻ നാമം മധുരിമ നാമം ഇണയില്ല നാമം ഇമ്പ നാമം......

3. വിശ്വാസ നാട് നോക്കി വേഗം ഓടിടാം.....

4. പൊന്നേശു നരർ തിരുബലി...

5. സ്വർഗ്ഗ ഭാഗ്യം എത്ര യോഗം ആർക്കു വർണ്ണിക്കാം....

6. പോർക്കളത്തിൽ നാം പൊരുതുക ധീരരായ യേശുവിൻ നാമം...

7. യിസ്രായേലിൻ നാഥനായി വാഴുമേക ദൈവം....

8. എൻ സങ്കടങ്ങൾ സകലവും.....

9. ദയ ലഭിച്ചോർ നാം സ്തുതിച്ച്ഇടുമോ