വാർഷിക വേദവായനാ കലണ്ടർ - 2020Advertising:

ജനുവരി

തീയ്യതിബൈബിൾ വാക്യം
1ഉല്പത്തി 1-2
2ഉല്പത്തി 3-5
3ഉല്പത്തി 6-9
4ഉല്പത്തി 10-11
5ഉല്പത്തി 12-15
6ഉല്പത്തി 16-19
7ഉല്പത്തി 20-22
8ഉല്പത്തി 23-26
9ഉല്പത്തി 27-29
10ഉല്പത്തി 30-32
11ഉല്പത്തി 33-36
12ഉല്പത്തി 37-39
13ഉല്പത്തി 40-42
14ഉല്പത്തി 43-46
15ഉല്പത്തി 47-50
16പുറപ്പാട് 1-4
17പുറപ്പാട് 5-7
18പുറപ്പാട് 8-10
19പുറപ്പാട് 11-13
20പുറപ്പാട് 14-17
21പുറപ്പാട് 18-20
22പുറപ്പാട് 21-24
23പുറപ്പാട് 25-27
24പുറപ്പാട് 28-31
25പുറപ്പാട് 32-34
26പുറപ്പാട് 35-37
27പുറപ്പാട് 38-40
28ലേവ്യപുസ്തകം 1-4
29ലേവ്യപുസ്തകം 5-7
30ലേവ്യപുസ്തകം 8-10
31ലേവ്യപുസ്തകം 11-13ഫെബ്രുവരി

തീയ്യതിബൈബിൾ വാക്യം
1ലേവ്യപുസ്തകം 14-16
2ലേവ്യപുസ്തകം 17-19
3ലേവ്യപുസ്തകം 20-23
4ലേവ്യപുസ്തകം 24-27
5സംഖ്യാപുസ്തകം 1-3
6സംഖ്യാപുസ്തകം 4-6
7സംഖ്യാപുസ്തകം 7-10
8സംഖ്യാപുസ്തകം 11-14
9സംഖ്യാപുസ്തകം 15-17
10സംഖ്യാപുസ്തകം 18-20
11സംഖ്യാപുസ്തകം 21-24
12സംഖ്യാപുസ്തകം 28-27
13സംഖ്യാപുസ്തകം 28-30
14സംഖ്യാപുസ്തകം 31-33
15സംഖ്യാപുസ്തകം 34-36
16ആവർത്തനപുസ്തകം 1-3
17ആവർത്തനപുസ്തകം 4-6
18ആവർത്തനപുസ്തകം 7-9
19ആവർത്തനപുസ്തകം 10-12
20ആവർത്തനപുസ്തകം 13-16
21ആവർത്തനപുസ്തകം 17-19
22ആവർത്തനപുസ്തകം 20-22
23ആവർത്തനപുസ്തകം 23-25
24ആവർത്തനപുസ്തകം 26-28
25ആവർത്തനപുസ്തകം 29-30
26ആവർത്തനപുസ്തകം 31-34
27യോശുവ 1-2
28യോശുവ 3-4
29യോശുവ 5-6

മാർച്ച്

തീയ്യതിബൈബിൾ വാക്യം
1യോശുവ 7-9
2യോശുവ 10-12
3യോശുവ 13-15
4യോശുവ 16-18
5യോശുവ 19-21
6യോശുവ 22-24
7ന്യായാധിപന്മാർ 1-4
8ന്യായാധിപന്മാർ 5-8
9ന്യായാധിപന്മാർ 9-12
10ന്യായാധിപന്മാർ 13-15
11ന്യായാധിപന്മാർ 16-18
12ന്യായാധിപന്മാർ 19-21
13രൂത്ത് 1-4
141 ശമൂവേൽ 1-3
151 ശമൂവേൽ 4-7
161 ശമൂവേൽ 8-10
171 ശമൂവേൽ 11-13
181 ശമൂവേൽ 14-16
191 ശമൂവേൽ 17-20
201 ശമൂവേൽ 21-24
211 ശമൂവേൽ 25-28
221 ശമൂവേൽ 29-31
232 ശമൂവേൽ 1-4
24ശമൂവേൽ 5-8
252 ശമൂവേൽ 9-12
262 ശമൂവേൽ 13-15
272 ശമൂവേൽ 16-18
282 ശമൂവേൽ 19-21
292 ശമൂവേൽ 22-24
301 രാജാക്കന്മാർ 1-4
311 രാജാക്കന്മാർ 5-7ഏപ്രിൽ

തീയ്യതിബൈബിൾ വാക്യം
11 രാജാക്കന്മാർ 8-10
21 രാജാക്കന്മാർ 11-13
31 രാജാക്കന്മാർ 14-16
41 രാജാക്കന്മാർ 17-19
51 രാജാക്കന്മാർ 20-22
62 രാജാക്കന്മാർ 1-3
72 രാജാക്കന്മാർ 4-6
82 രാജാക്കന്മാർ 7-10
92 രാജാക്കന്മാർ 11-14
102 രാജാക്കന്മാർ 15-17
112 രാജാക്കന്മാർ 18-19
122 രാജാക്കന്മാർ 20-21
132 രാജാക്കന്മാർ 22-25
141 ദിനവൃത്താന്തം 1-3
151 ദിനവൃത്താന്തം 4-6
161 ദിനവൃത്താന്തം 7-9
171 ദിനവൃത്താന്തം 10-13
181 ദിനവൃത്താന്തം 14-16
191 ദിനവൃത്താന്തം 17-19
201 ദിനവൃത്താന്തം 20-23
211 ദിനവൃത്താന്തം 24-26
221 ദിനവൃത്താന്തം 27-29
232 ദിനവൃത്താന്തം 1-3
242 ദിനവൃത്താന്തം 4-6
252 ദിനവൃത്താന്തം 7-9
262 ദിനവൃത്താന്തം 10-13
272 ദിനവൃത്താന്തം 14-16
282 ദിനവൃത്താന്തം 17-19
292 ദിനവൃത്താന്തം 20-22
302 ദിനവൃത്താന്തം 23-25മെയ്

തീയ്യതിബൈബിൾ വാക്യം
12 ദിനവൃത്താന്തം 26-29
22 ദിനവൃത്താന്തം 30-32
32 ദിനവൃത്താന്തം 33-36
4എസ്രാ 1-4
5എസ്രാ 5-7
6എസ്രാ 8-10
7നെഹെമ്യാവ് 1-3
8നെഹെമ്യാവ് 4-6
9നെഹെമ്യാവ് 7-9
10നെഹെമ്യാവ് 10-13
11എസ്ഥേർ 1-4
12എസ്ഥേർ 5-7
13എസ്ഥേർ 8-10
14ഇയ്യോബ് 1-4
15ഇയ്യോബ് 5-7
16ഇയ്യോബ് 8-10
17ഇയ്യോബ് 11-13
18ഇയ്യോബ് 14-17
19ഇയ്യോബ് 18-20
20ഇയ്യോബ് 21-24
21ഇയ്യോബ് 25-27
22ഇയ്യോബ് 28-31
23ഇയ്യോബ് 32-34
24ഇയ്യോബ് 35-37
25ഇയ്യോബ് 38-42
26സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 1-3
27സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 4-6
28സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 7-9
29സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 10-12
30സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 13-15
31സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 16-18


ജൂൺ

തീയ്യതിബൈബിൾ വാക്യം
1സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 19-21
2സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 22-24
3സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 25-27
4സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 28-30
5സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 31-33
6സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 34-36
7സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37-39
8സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 40-42
9സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 43-45
10സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 46-48
11സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 49-51
12സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 52-54
13സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 55-57
14സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 58-60
15സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 61-63
16സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 64-66
17സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 67-69
18സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 70-72
19സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 73-75
20സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 76-78
21സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 79-81
22സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 82-84
23സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 85-87
24സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 88-90
25സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 91-93
26സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 94-96
27സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 97-99
28സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 100-102
29സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 103-105
30സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 106-108ജൂലൈ

തീയ്യതിബൈബിൾ വാക്യം
1സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 109-111
2സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 112-114
3സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 115-118
4സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 119
5സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 120-123
6സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 124-126
7സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 127-129
8സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 130-132
9സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 133-135
10സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 136-138
11സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 139-141
12സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 142-144
13സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 145-147
14സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 148-150
15സദൃശവാകൃങ്ങൾ 1-3
16സദൃശവാകൃങ്ങൾ 4-7
17സദൃശവാകൃങ്ങൾ 8-11
18സദൃശവാകൃങ്ങൾ 12-14
19സദൃശവാകൃങ്ങൾ 15-18
20സദൃശവാകൃങ്ങൾ 19-21
21സദൃശവാകൃങ്ങൾ 22-24
22സദൃശവാകൃങ്ങൾ 25-28
23സദൃശവാകൃങ്ങൾ 29-31
24സഭാപ്രസംഗി 1-3
25സഭാപ്രസംഗി 4-6
26സഭാപ്രസംഗി 7-9
27സഭാപ്രസംഗി 10-12
28ഉത്തമഗീതം 1-4
29ഉത്തമഗീതം 5-8
30യെശയ്യാവ് 1-3
31യെശയ്യാവ് 4-6ഓഗസ്റ്റ്

തീയ്യതിബൈബിൾ വാക്യം
1യെശയ്യാവ് 7-9
2യെശയ്യാവ് 10-12
3യെശയ്യാവ് 13-15
4യെശയ്യാവ് 16-18
5യെശയ്യാവ് 19-21
6യെശയ്യാവ് 22-24
7യെശയ്യാവ് 25-27
8യെശയ്യാവ് 28-30
9യെശയ്യാവ് 31-33
10യെശയ്യാവ് 34-36
11യെശയ്യാവ് 37-39
12യെശയ്യാവ് 40-42
13യെശയ്യാവ് 43-45
14യെശയ്യാവ് 46-48
15യെശയ്യാവ് 49-51
16യെശയ്യാവ് 52-54
17യെശയ്യാവ് 55-57
18യെശയ്യാവ് 58-60
19യെശയ്യാവ് 61-63
20യെശയ്യാവ് 64-66
21യിരെമ്യാവ് 1-3
22യിരെമ്യാവ് 4-7
23യിരെമ്യാവ് 8-11
24യിരെമ്യാവ് 12-16
25യിരെമ്യാവ് 17-19
26യിരെമ്യാവ് 20-22
27യിരെമ്യാവ് 23-25
28യിരെമ്യാവ് 26-29
29യിരെമ്യാവ് 30-32
30യിരെമ്യാവ് 33-36
31യിരെമ്യാവ് 37-39


സെപ്റ്റംബർ

തീയ്യതിബൈബിൾ വാക്യം
1യിരെമ്യാവ് 40-42
2യിരെമ്യാവ് 43-46
3യിരെമ്യാവ് 47-49
4യിരെമ്യാവ് 50-52
5വിലാപങ്ങൾ 1-5
6യെഹെസ്കേൽ 1-3
7യെഹെസ്കേൽ 4-7
8യെഹെസ്കേൽ 8-11
9യെഹെസ്കേൽ 12-14
10യെഹെസ്കേൽ 15-18
11യെഹെസ്കേൽ 19-21
12യെഹെസ്കേൽ 22-24
13യെഹെസ്കേൽ 25-27
14യെഹെസ്കേൽ 28-30
15യെഹെസ്കേൽ 31-33
16യെഹെസ്കേൽ 34-36
17യെഹെസ്കേൽ 37-39
18യെഹെസ്കേൽ 40-42
19യെഹെസ്കേൽ 43-45
20യെഹെസ്കേൽ 46-48
21ദാനീയേൽ 1-3
22ദാനീയേൽ 4-6
23ദാനീയേൽ 7-9
24ദാനീയേൽ 10-12
25ഹോശേയ 1-4
26ഹോശേയ 5-7
27ഹോശേയ 8-10
28ഹോശേയ 11-14
29യോവേൽ 1-3
30ആമോസ് 1-3ഒക്ടോബർ

തീയ്യതിബൈബിൾ വാക്യം
1ആമോസ് 4-6
2ആമോസ് 7-9
3ഓബദ്യാവ്-യോനാ
4മീഖാ 1-4
5മീഖാ 5-7
6നഹൂം 1-3
7ഹബക്കൂക് 1-3
8സെഫന്യാവ് 1-3
9ഹഗ്ഗായി 1-2
10സെഖര്യാവ് 1-5
11സെഖര്യാവ് 6-10
12സെഖര്യാവ് 11-14
13മലാഖി 1-4
14മത്തായി 1-4
15മത്തായി 5-7
16മത്തായി 8-11
17മത്തായി 12-15
18മത്തായി 16-19
19മത്തായി 20-22
20മത്തായി 23-25
21മത്തായി 26-28
22മർക്കൊസ് 1-3
23മർക്കൊസ് 4-6
24മർക്കൊസ് 7-10
25മർക്കൊസ് 11-13
26മർക്കൊസ് 14-16
27മർക്കൊസ് 1-3
28ലൂക്കൊസ് 4-6
29ലൂക്കൊസ് 7-9
30ലൂക്കൊസ് 10-13
31ലൂക്കൊസ് 14-17


നവംബർ

തീയ്യതിബൈബിൾ വാക്യം
1ലൂക്കൊസ് 18-21
2ലൂക്കൊസ് 22-24
3യോഹന്നാൻ 1-3
4യോഹന്നാൻ 4-6
5യോഹന്നാൻ 7-10
6യോഹന്നാൻ 11-13
7യോഹന്നാൻ 14-17
8യോഹന്നാൻ 18-21
9അപ്പൊസ്തല.പ്രവൃത്തികൾ 1-2
10അപ്പൊസ്തല.പ്രവൃത്തികൾ 3-5
11അപ്പൊസ്തല.പ്രവൃത്തികൾ 6-9
12അപ്പൊസ്തല.പ്രവൃത്തികൾ 10-12
13അപ്പൊസ്തല.പ്രവൃത്തികൾ 13-14
14അപ്പൊസ്തല.പ്രവൃത്തികൾ 15-18
15അപ്പൊസ്തല.പ്രവൃത്തികൾ 19-20
16അപ്പൊസ്തല.പ്രവൃത്തികൾ 21-22
17അപ്പൊസ്തല.പ്രവൃത്തികൾ 23-25
18അപ്പൊസ്തല.പ്രവൃത്തികൾ 26-28
19റോമർ 1-4
20റോമർ 5-8
21റോമർ 9-11
22റോമർ 12-16
231 കൊരിന്ത്യർ 1-3
241 കൊരിന്ത്യർ 5-8
251 കൊരിന്ത്യർ 9-12
261 കൊരിന്ത്യർ 13-16
272 കൊരിന്ത്യർ 1-3
282 കൊരിന്ത്യർ 4-6
292 കൊരിന്ത്യർ 7-9
302 കൊരിന്ത്യർ 10-13


ഡിസംബർ

തീയ്യതിബൈബിൾ വാക്യം
1ഗലാത്യർ 1-3
2ഗലാത്യർ 4-6
3എഫെസ്യർ 1-3
4എഫെസ്യർ 4-6
5ഫിലിപ്പിയർ 1-4
6കൊലൊസ്സ്യർ 1-4
71 തെസ്സലൊനീക്യർ 1-5
82 തെസ്സലൊനീക്യർ 1-3
91 തിമൊഥെയൊസ് 1-3
101 തിമൊഥെയൊസ് 4-6
112 തിമൊഥെയൊസ് 1-4
12തീത്തൊസ്-ഫിലേമോൻ
13എബ്രായർ 1-4
14എബ്രായർ 5-7
15എബ്രായർ 8-10
16എബ്രായർ 11-13
17യാക്കോബ് 1-2
18യാക്കോബ് 3-5
191 പത്രൊസ് 1-2
201 പത്രൊസ് 3-5
212 പത്രൊസ് 1-3
221 യോഹന്നാൻ 1-2
231 യോഹന്നാൻ 3-5
242 യോഹന്നാൻ ,3 യോഹന്നാൻ,യൂദാ
25വെളിപ്പാട് 1-3
26വെളിപ്പാട് 4-5
27വെളിപ്പാട് 6-9
28വെളിപ്പാട് 10-13
29വെളിപ്പാട് 14-16
30വെളിപ്പാട് 17-18
31വെളിപ്പാട് 19-22