ജഡിക ജീവിതവും ആത്മിയ ജീവിതവും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു...

Advertising:


ജഡിക ജീവിതവും ആത്മിയ ജീവിതവും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. (റോമാർ.8:5-13)


No ജഡിക ജീവിതം ആത്മിയ ജീവിതം
1 ജഡത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു ആത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ
2 ജഡസ്വഭാവം ആത്മസ്വഭാവം
3 ആത്മികമായി മരിച്ചത് ജീവനുള്ളത്
4 ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വം. ശത്രുത്വമില്ല
5 ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല. കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
6 കീഴ്പ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല കീഴ്പ്പെടുന്നു.
7 ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. കഴിയുന്നു.
8 ആത്മാവിലല്ല. ആത്മാവിൽ
9 ക്രിസ്തുവിന്റേതല്ല. ക്രിസ്തുവിന്റേത്
10 ശരീരം പാപത്തിന് ജീവനുള്ളത് മരിച്ചത്
11 ആത്മാവ് ദൈവത്തിന് മരിച്ചത് ജീവനുള്ളത്
12 ക്രിസ്തുവില്ല ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു
13 പാപകരമായ ജീവിതം നീതിപൂർവമായ ജീവിതം.
14 പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു.
15 ശരീരം ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല. ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും.
16 ജഡത്തിന് കടക്കാരൻ കടക്കാരനല്ല.
17 ആത്മാവിൽ നിന്ന് സഹായമില്ല സഹായമുണ്ട്
18 അവസാനം: മരണം അവസാനം: ജീവൻ
Advertising: