ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ തൃജിച്ചുകളഞ്ഞ് പിൻമാറി പോകരുത്....

Advertising:
എബ്രായർ 3:12
സഹോദരന്മാരേ, ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചുകളയാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ നോക്കുവിൻ.

''ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ തൃജിച്ചുകളഞ്ഞ് പിൻമാറി പോകരുത്....''

1. എന്താണ് പിൻമാറ്റം : പിൻമാറ്റം എന്നത് ലളിതമായ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസി ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു കളയുന്നതാണ് പിൻമാറ്റം. ഇത് സാധരണയായി സാവധാനത്തിലും കാലക്രമേണയുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
  • ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു:    യിരെമ്യാവു 2:13 എന്റെ ജനം രണ്ടു ദോഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അവർ ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവായ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു, വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറുകളെ, പൊട്ടക്കിണറുകളെ തന്നേ, കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു  
  • തണുത്തുപോകും :              മത്തായി 24:12 അധർമ്മം പെരുകുന്നതുകൊണ്ടു അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തുപോകും.  അതായത് നേരത്തെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഭയങ്കരമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതില്ല കുറഞ്ഞുപോയി.

2.പിൻമാറ്റത്തിന്റെ അടയാളം എന്താണ്.

1. ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുക

2. ഹൃദയ കാഠിന്യം

3. കണ്ണുകടി

3. പിൻമാറ്റത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ 

1. പ്രാർത്ഥനയില്ലെങ്കിൽ

2. ചീത്തകൂട്ടുകെട്ടു

3. ദ്രവ്യാഗ്രഹം

Advertising:
4. പിൻമാറ്റത്തിന്റെ ഫലം

1. വിശ്വാസക്കപ്പൽ തകർന്നുപോകും

2. അന്യദേവൻമാരിലേക്കു ഹൃദയം തിരിയും 

3. ദൈവത്തിന്റെ നാമം ദുഷിക്കപ്പെടും 


5. പിൻമാറ്റത്തിനു പരിഹാരം എന്ത്..?

1.ഏതിൽ നിന്നു വീണിരിക്കുന്നു എന്നു ഓർത്തു മാനസാന്തരപ്പെടുക.

2. യേശുവിലേക്കു മടങ്ങിവരിക..
Advertising:

പ്രിയ സഹോദര/സഹോദരി..,