സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ

Advertising:

മൾട്ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ

പുറപ്പാടു 15: 26 - ഞാൻ നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവാണ്

ഉല്പത്തി 2:22 -
സർജൻ
ഉല്പത്തി 2: 21- അനസ്തേഷ്യക്കാരൻ
ഉൽപത്തി 2: 21-
പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ
മത്തായി 20:34 - നേത്രരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ
മത്തായി 15:30 -
ഓർത്തോപീഡിക്
മാർക്കൊസ് 7: 32-35 -
ഇ.എൻ‌.ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് 
സെഖര്യാവ്.9:7
ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ
മത്തായി 9: 6 -
ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്
യെഹെസ്‌കെൽ 36:26 -  കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്
മത്തായി 8: 3 -
ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ്
ലൂക്കൊസ് 14: 2-4
നെഫ്രോളജിസ്റ്റ്
I കൊരിന്ത്യർ 12: 9 -
യുറോളജിസ്റ്റ്
മർക്കൊസ് 10:14 -
പീഡിയാട്രിഷ്യൻ
സങ്കീർത്തനം 113:9-
ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്
ലൂക്കോസ് 8:33 -
മനോരോഗ ചികിത്സകൻ
2 രാജാവ് 20: 1-7 - ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്
സങ്കീർത്തനം 103: 34
വൈദ്യൻ
പ്രവൃത്തികൾ. 9:20 -
ജീവിതം മാറ്റുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
യോഹന്നാൻ 10:10 -
ജീവന്റെ സംരക്ഷണ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:
സാമ്പത്തികം ആവശ്യമില്ല. കൂടിക്കാഴ്ച വെറും സൗജന്യമാണ്. ദയവായി വിളിക്കൂ..
യേശുവേ എന്റെ രക്ഷകനും,കർത്താവുമായി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരണേ.


Advertising: