വിശ്വാസികളുടെ 36 സാദൃശ്യങ്ങൾ

Advertising:
1. നിക്ഷേപം
2. സൂര്യൻ
3. പൊന്ന് 
4. തൊഴുത്തിലെ കിടാങ്ങൾ
5. ഫലപ്രദമായ വൃക്ഷം
6. ദാഹിക്കുന്ന മാൻ
7. തഴെച്ചിരിക്കുന്ന ഒലീവ് വൃക്ഷം
8. പന
9. ദേവദാരു
10. കഴുകന്മാർ
11. നക്ഷത്രങ്ങൾ
12. സീയോൻ പർവ്വതം
13. ഉപ്പ്
14. വെളിച്ചം
15. പട്ടണം
16. കോതമ്പ്
17. വിളക്ക്
18. ശിശുക്കൾ
19. മീൻ
20. ദാസന്മർ
21. ആട്
22. കൊമ്പുകൾ
23. കുഞ്ഞാടുകൾ
24. കെട്ടിടം
25. ഓട്ടക്കാർ
26. ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ
27. പത്രങ്ങൾ
28. സ്ഥാനപതികൾ
29. കായികതാരങ്ങൾ
30. തൂണുകൾ
31. ഭടന്മാർ
32. ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ
33. പാത്രങ്ങൾ
34. ആത്മീയ ഗൃഹം
35. കുഞ്ഞുങ്ങൾ
36. അന്യരും പരദേശികളും
Advertising: