യേശുക്രിസ്തു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ

നമ്പർ അത്ഭുതങ്ങൾ മത്തായി മർക്കൊസ് ലൂക്കൊസ് യോഹന്നാൻ
1 അശുദ്ധാത്മാവിനെ പുറത്താക്കുന്നത് - 1:23 4:33 -
2 കുഷ്ഠരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് 8:2 1:40 5:12
3 പത്ത് കുഷ്ഠരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് - - 17:11 -
4 കുരുടനും ഊമനുമായ ഭൂതഗ്രസ്തനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് 12:22 - 11:14 -
5 ഊമനായ ഭൂതഗ്രസ്തനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് 12:22 - 11:14 -
6 ലെഗ്യോൻ ബാധിച്ചവനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് 8:28 5:1 8:26 -
7 വലിയ മീൻപിടുത്തം - - 5:1 -
8 അയ്യായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചത് 14:13 6:30 9:10 6:1
9 വലിയ മീൻപിടുത്തം - - - 21:1
10 നാലായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചത് 15:32 8:1 - -
11 രണ്ടു കുരുടരെ സൗഖ്യമാക്കിയത് 9:27 - - -
12 രണ്ടു കുരുടരെ സൗഖ്യമാക്കിയത് 20:30 10:46 18:35 -
13 കുരുടനായ പക്ഷവാതക്കാരനെ സൗഖ്യമാക്കിയത് - 8:22 - -
14 ശതാധിപന്റെ ദാസനെ സൗഖ്യമാക്കിയത് 8:5 - 7:1 -
15 ചെകിടനും ഊമനുമായവന്റെ സൗഖ്യം - 7:31 - -
16 ചന്ദ്രരോഗിയായ ബാലന്റെ സൗഖ്യം 17:14 9:14 9:38 -
17 ജാതീയ സ്ത്രീയുടെ മകളെ സൗഖ്യമാക്കിയത് 15:21 7:24 - -
18 രക്തസ്രാവക്കാരിയുടെ സൗഖ്യം 9:20 5:25 8:43 -
19 കുളക്കരയിലെ രോഗിയുടെ സൗഖ്യം - - - 5:1
20 ജന്മനാ കുരുടനായവന്റെ സൗഖ്യം - - - 9:1
21 മഹോദര രോഗിയുടെ സൗഖ്യം - 14:1 - -
22 രാജഭൃത്യന്റെ മകന്റെ സൗഖ്യം - - - 4:46
23 പക്ഷവാതക്കാരന്റെ സൗഖ്യം 9:2 2:3 5:18 -
24 പത്രൊസിന്റെ അമ്മാവിയമ്മയുടെ സൗഖ്യം 8:14 1:30 4:38 -
25 സായാഹ്നത്തിൽ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയത് 8:16 1:32 4:40 -
26 വരണ്ട കയ്യുള്ളവന്റെ സൗഖ്യം 12:9 3:1 6:6 -
27 കൂനിയായ സ്ത്രീയുടെ സൗഖ്യം - - 13:11 -
28 ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചത് - - - 11:43
29 പള്ളിപ്രമാണിയുടെ മകളെ ഉയിർപ്പിച്ചത് 9:18,23 5:22,35 8:40,49 -
30 നയീനിലെ വിധവയുടെ മകനെ ഉയർപ്പിച്ചത് - - 7:11 -
31 ദാസന്റെ കാത് സൗഖ്യമാക്കിയത് - - 22:51 -
32 കാറ്റിനെ അടക്കിയത് 8:23 4:35 8:22 -
33 മത്സ്യത്തിന്റെ വായിൽ ദ്രഹ്മ 17:24 - - -
34 വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയത് - - - 2:1
35 കടലിന്മേൽ നടന്നത് 14:25 6:48 - 6:19
36 അത്തിയെ ശപിച്ചത്ത് 21:18 - 11:12 -