യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഉപമകൾ

നമ്പർ ഉപമകൾ മത്തായി മർക്കൊസ് ലൂക്കൊസ്
1 പരദേശത്തുപോയ വീട്ടുടമ - 13:34-37 -
2 ഫലമില്ലാത്ത അത്തി - - 13:6-9
3 പാറമേലും മണലിന്മേലും പണിത വീട് 7:24-27 - 6:47,49
4 കോട്ടപണിയും യുദ്ധസന്നാഹവും - - 14:28-32
5 രണ്ടു കടക്കാർ - - 7:41-43
6 എല്ലാവിധ മീനും പിടിക്കുന്ന വല 13:47-50 - -
7 നല്ല ദാസനും ദുഷ്ട ദാസനും - - 12:35-40
8 വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ ദാസൻ - - 12:42-48
9 അത്തിവൃക്ഷം 24:32-44 13:28-32 21:29-33
10 രാത്രിയിൽ വരുന്ന സ്നേഹിതൻ - - 11:5-13
11 നല്ല ശമര്യാക്കാരൻ - - 10:30-37
12 വലിയ അത്താഴം - - 14:16-24
13 വിത്തു മുളച്ചു വളരുന്നത് - 4:26-29 -
14 ഒളിച്ചു വെച്ച നിധി 13:44 - -
15 പറയിൻകീഴിലെ വിളക്ക് 5:14-16 4:21,22 8:16,17;11:33,36
16 പുളിച്ച മാവ് 13:33 - 13:20,21
17 നഷ്ടപ്പെട്ട ദ്രഹ്മ - - 15:8-10
18 നഷ്ടപ്പെട്ട ആട് - - 15:4-6
19 മുടിയനായ പുത്രൻ - - 15:11-32
20 കടുകുമണി 13:31 4:30 13:18
21 പുതിയ വീഞ്ഞും പുതിയ തുരുത്തിയും 9:17 2:22 5:37
22 വിലയേറിയ മുത്ത് 13:45 - -
23 വിധവയുടെ മുട്ടിപ്പായ അപേക്ഷ - - 18:1-8
24 പരീശനും ചുങ്കക്കാരനും - - 18:9-14
25 ദാസന്മാർക്കു കൊടുത്ത റാത്തൽ - - 19:11-17
26 മുഢനായ ധനികൻ - - 12:16-21
27 ധനവാനും ലാസറും - - 16:19-31
28 വിതയ്ക്കുന്നവൽ 13:3-23 4:2-20 8:4-15
29 താലന്ത് 25:14-30 - -
30 കളകൾ 13:24-30 - -
31 രണ്ടു പുത്രന്മാർ 21:28-32 - -
32 ക്ഷമിക്കാത്ത ദാസൻ 18:23-35 - -
33 അവിശ്വസ്ത ദാസൻ - - 16:13
34 അപ്രയോജന ദാസന്മാർ - - 17:7-10
35 പഴയ വസ്ത്രവും കോടിത്തുണിക്കണ്ടവും 5:36 2:21 9:16
36 കല്യാണ സദ്യ 22:2-14 - -
37 ദുഷ്ടരായ കുടിയാന്മാർ 21:33-45 12:1-12 20:9-19
38 മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ വേലക്കാർ 20:1-16 - -
39 പത്തു കന്യകമാർ 25:1-13 - -