സഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പും, വോട്ടുപിടുത്തവും, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിനു മാന്യമോ.....?
വായിക്കാതെ പോകരുത് പുതുമണവാട്ടിയും പുത്തൻ പെന്തകോസ്ത് വിവാഹവും
സിനിമ,സീരിയൽ, കോമഡി ഷോ കാണുന്നത് പാപമോ..?
ലോക് ഡൗൺ കാലം വിശ്വാസിയെ നിനക്കെങ്ങനെയാണ്..?
ജഡിക ജീവിതവും ആത്മിയ ജീവിതവും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു...
ക്രിസ്തു ശ്രേഷ്ഠൻ
സഭയുടെ ഉത്പ്രാപണവും ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവും രണ്ടാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങൾ
പ്രിയ ദൈവജനമേ, ദൈവത്തിന്റെ കോപം മഹാമാരിയായി ലോകത്തിൽ പെയ്തു ഇറങ്ങുകയാണ്...
ദൈവപൈതലിനു മദ്യപിക്കാമോ?
സമൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷം പറയാൻ ആണോ നിന്നെ വിളിച്ചത്....
റോമർ
Akhil Mathew Chacko Testimony
Jesus Christ Saves our Soul
ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നവരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്....
ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ തൃജിച്ചുകളഞ്ഞ് പിൻമാറി പോകരുത്....
വാർഷിക വേദവായനാ കലണ്ടർ - 2020